Schorsing en verwijdering

Schorsing

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar soms kan het nodig zijn om een leerling te schorsen of zelfs van school te verwijderen.

Het schoolbestuur  is eindverantwoordelijk voor de procedure bij schorsing en verwijdering. Het besluit om een leerling te schorsen of te verwijderen wordt, namens het schoolbestuur genomen door de schoolleider van het cluster waar de betreffende school onder valt.

Wanneer kan een leerling geschorst worden?

Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn om een leerling tijdelijk te schorsen. Denk hierbij aan:

  • Het herhaaldelijk verstoren van de les of orde;
  • Het vertonen van wangedrag tegenover leerkrachten of medeleerlingen;
  • Het plegen van diefstal of geweld;
  • Het gebruik van verdovende middelen onder schooltijd;
  • Het ernstig misdragen van ouders.

(In geval van ernstige misdraging door ouders kan ook opleggen van een schoolverbod een mogelijkheid zijn).

Wanneer kan een leerling verwijderd worden?

Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als:

  • Een school de leerling niet de specifieke zorg kan bieden;
  • De leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
  • Er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).
  • Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Voor die tijd golden er voor schorsing geen duidelijke rechtsregels.

Schorsen is mogelijk op grond van Artikel 40c WPO onder de daar gestelde voorwaarden. Hierover leest u meer in onderstaand document.

Schorsing en verwijdering