De nieuwe schoolweek

We kunnen er niet omheen: het personeelstekort in het onderwijs is een groot probleem. Het tekort aan onderwijspersoneel zal in Nederland en ook in onze regio alleen maar groter worden. De afgelopen jaren hebben wij onze krachten gebundeld samen met de stichtingen Atlant en Fedra om op zoek te gaan naar oplossingen voor het tekort. We zijn pilots gestart om te onderzoeken hoe door het anders organiseren van het onderwijs we om kunnen gaan met het tekort aan bevoegd personeel. 

In 2024 gaat het project “De Nieuwe Schoolweek” een nieuwe fase in, waarbij het gezamenlijke project naar de achtergrond verschuift en de focus komt te liggen op individuele scholen. Na twee jaar gezamenlijke inspanningen om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken, realiseren de betrokken schoolbesturen zich dat de situatie van elke school invloed heeft op het vraagstuk. Het tekort aan onderwijspersoneel is een groeiend maatschappelijk probleem, voortkomend uit diverse factoren zoals demografische veranderingen, veranderende eisen aan het onderwijs, en een toenemende uitstroom van leraren.

Uit onderzoek zijn vier oplossingsrichtingen naar voren gekomen: aanvullen, behouden, verminderen en uitbreiden. Het haalbaarheidsonderzoek toont aan dat een combinatie van meerdere oplossingen het meest effectief lijkt. Pilotscholen zijn gestart in juni 2022 met de pilot ‘Anders organiseren’. In november 2022 melden de schoolbesturen zich aan voor de pilot ‘Meeruren’, gericht op het onderzoeken van maatregelen zoals meerurenbonus en voltijdsbonus. Onderzoek naar mogelijkheden voor meer kinderopvang, hoewel geen speerpunt, wordt wel verkend vanuit de pilot ‘Meeruren’, maar lijkt op dit moment niet haalbaar vanwege wet- en regelgeving.

De nieuwe fase richt zich op het delen van geleerde lessen met alle scholen, waarbij elke school bekijkt welke oplossingsrichtingen het beste passen. De communicatie met ouders verschuift van gezamenlijke nieuwsbrieven naar informatie via de individuele scholen. Het lerarentekort wordt benadrukt als een grootschalig probleem dat niet volledig opgelost kan worden zonder veranderingen op regionaal en landelijk niveau, inclusief aanpassingen in wetgeving en vermindering van regel- en prestatiedruk. De drie betrokken schoolbesturen blijven wel samenwerken op bepaalde gebieden, zoals de opleidingsschool, het project ‘Meeruren’ en het delen van informatie over oplossingsrichtingen.