Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de werkgever van het college van bestuur.  

 Taken Raad van Toezicht  

De RvT heeft als taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen. Dit doet de Raad aan de hand van een toezichtkader en de statuten van de stichting.  

In haar taakuitoefening onderscheidt de raad drie taken: 

1.            Toezichthouder; de RvT voorziet in het interne toezicht op de organisatie ten aanzien van de realisatie van doelen, het hanteren van vigerende wet- en regelgeving en de effectieve besteding van publieke middelen. 

2.            Werkgever zijn voor het College van Bestuur; benoeming, arbeidsvoorwaarden, functioneren, beoordeling en eventueel schorsen en ontslaan. 

3.            Adviseur voor het College van Bestuur; de raad kan gevraagd en ongevraagd het college van bestuur adviseren. 

De RvT functioneert binnen de context van de Code Goed Toezicht. Dit is een verbindende en stimulerende kwaliteitsstandaard voor het intern toezicht op het onderwijs en de kinderopvang. De principes van de Code Goed Toezicht worden vertaald naar de eigen organisatie en de invulling daarvan wordt actief opgepakt en uitgedragen binnen en buiten de organisatie. Daarmee nemen we als RvT verantwoordelijkheid, geven we het goede voorbeeld en zijn we aanspreekbaar.  

Uit de  maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid van de RvT volgt maximale transparantie in de eigen werkwijze en publieke verantwoording over het gevoerde toezicht. 

Commissies 

Ter ondersteuning en voorbereiding van de besluitvorming werkt de RvT met drie commissies te weten Onderwijscommissie, Auditcommissie en Werkgeverscommissie. 

De RvT van IJmare bestaat uit vijf personen. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende personen:  

Sultan Kara – Çelik, lid RvT (benoeming 1-8-2019) 

Voorzitter RvT en lid Renumeratiecommissie  

Dhr. Rene Zaal, vicevoorzitter RvT (benoeming 16-05-2017) 

Voorzitter Auditcommissie 

Sascha Baggerman, lid RvT (benoeming 1-8-2022) 

Lid Onderwijscommissie en lid Renumeratiecommissie

Anky Griekspoor – Verdurmen, lid RvT (benoeming 1-8-2022) 

Lid Onderwijscommissie 

Gerard Veldman, lid RvT (benoeming volgt)  

Lid Auditcommissie 

Reglement College van Bestuur IJmare

Reglement Raad van Toezicht IJmare

Reglement werkgeverscommissie IJmare

Reglement onderwijscommissie IJmare

Reglement auditcommissie IJmare