GMR

Op deze pagina wordt informatie m.b.t. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad getoond, zoals o.a. de samenstelling, verslagen van vergaderingen, jaarverslagen en vergaderdata.

Samenstelling GMR:

Oudergeleding:
Maaike de Water (Voorzitter)
Anouk Butter (Penningmeester)
Leonie Purkins
— vacature —

Personeelsgeleding:
Sylvia Mauriks
Michael Bos
Job de Graaf
Marjon Liemburg

Vergaderdata:
Dinsdag 27 juni (fysiek) 
Maandag 28 september (fysiek)
Dinsdag 31 oktober (online)
Donderdag 7 december (fysiek)
Locatie: Bestuursbureau, Zeilmakerstraat 62 te Velserbroek

Wat is de GMR? 

De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en vier personeelsleden kunnen meedenken en praten over het schooloverstijgende beleid van IJmare, zoals dit door het bestuur uiteen wordt gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en de inzet van het personeel binnen de stichting (formatieplan). 

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij of zij bereid is voor een periode van drie jaar zitting te nemen in de GMR. Er wordt achtmaal per jaar vergaderd en je bent tweemaal per jaar bij een MR-vergadering aanwezig. Je hoeft niet overal kennis van te hebben, maar staat wel open voor het opdoen van de materie.  

Wie zijn wij? 

GMR-leden denken en praten mee over het schooloverstijgend en gemeenschappelijk beleid van IJmare. Tegelijk is een GMR-lid ook voldoende op de hoogte van wat er op het niveau van de school speelt of kan spelen. Daarnaast behoort het volgen van een cursusavond tot de mogelijkheden, met als doel om samen verder te groeien in onze rol als medezeggenschapsorgaan.  

Mocht u contact op willen nemen met de GMR, dan kan dat via het volgende mailadres: gmr@ijmare.nl. Op dit adres kunt u zich ook aanmelden als u toehoorder wilt zijn tijdens een GMR-vergadering. 

Verslagen:

20230316 verslag GMR-vergadering DEF

20230116 verslag GMR vergadering DEF

2022 jaarverslag GMR DEF

20221207 verslag GMR vergadering DEF

20221031 verslag GMR vergadering DEF

20220922 verslag GMR vergadering DEF